INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU VSÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


Prevádzkovateľ týmto vsúlade sčlánkom 13 ods. 1. a2. Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 z27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

 

Totožnosť akontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť MP27 s.r.o., so sídlom Rekreačná 1832/29, 972 01 Bojnice, IČO: 52309703, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 38102/R, štatutárny orgán: Martin Petráš, konateľ, e-mailová adresa: info@whynotbrand.sk , telefónne číslo: 0907651286

 

Totožnosť akontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:

Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba nie je ustanovená.

 

Spracúvané osobné údaje:

Prevádzkovateľ spracúva, nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, súbory cookies.

 

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, vzávislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prípadne splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.

Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou: Neuplatňuje sa.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a(ii) zamestnanci Prevádzkovateľa(iii) obchodní zástupcovia prevádzkovateľa aďalšie osoby spolupracujúce sPrevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd oprácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia azmluvní partneri, ato najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace stvorbou aúdržbou softwéru.

Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa aďalšie štátne orgány, vzákonom stanovených prípadoch.

Informácia ozamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú vsúlade správnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy aich následnej archivácie.

 

Poučenie oexistencii relevantných práv Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:

a) právo Dotknutej osoby na prístup kúdajom podľa článku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 1. informáciu o účeloch spracúvania;
 2. informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
 3. informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä vprípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 4. ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
 5. informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania aoexistencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie opoužitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

 

b) právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:

 

c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17

Nariadenia, ktorého obsahom je:

 1. (i) právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 3. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ato za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 4. Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia aneprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods.2. Nariadenia;
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov sobsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a2. Nariadenia [t.j. sobsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 

d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia,

ktorého obsahom je:

 1. (i) právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 2. Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 3. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 4. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 5. Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

 

e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je:

 

f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 1. (i) právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte aprávo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
 2. sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne
 3. sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne
 4. právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte aprávo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 5. (ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

 

g) právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia,ktorého obsahom je:

 

h) právo Dotknutej osoby súvisiace sautomatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia,ktorého obsahom je:

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – vcelom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov vrozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať vlistinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo vobchodnom registri včase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo velektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa vtomto dokumente alebo vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa).

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ato najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore sNariadením, ato všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Dozorným orgánom vSlovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefón: 02/3231 3214.

 

Informácia oexistencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je potrebné na uzatvorenie zmluvy ana jej plnenie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas sich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť asplniť zmluvu.

Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania: Neuplatňuje sa